Wat is de rol van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de toezichthouder op de Nederlandse telecommunicatie- en postmarkt. De belangrijkste taak van ACM is het bevorderen van bestendige concurrentie op deze markten. Om haar taken naar behoren te kunnen uitoefenen, heeft de wetgever aan ACM een aantal bevoegdheden toegekend. Deze bevoegdheden zijn neergelegd in de Telecommunicatiewet, de Postwet en de bij deze wetten behorende lagere regelgeving.

Spamverbod

De Telecommunicatiewet heeft ACM belast met handhaving van het verbod. Op grond van artikel 15.1 van de Telecommunicatiewet kan ACM besluiten een boete op te leggen aan een overtreder. Ook zal ACM spammers met een waarschuwing manen om op te houden met het versturen van ongevraagde berichten.

De Telecommunicatiewet is een Nederlandse wet die in Nederland geldt voor natuurlijke of rechtspersonen die vanuit ons land elektronische berichten versturen. Het maakt daarbij geen verschil in welk land de berichten worden ontvangen. ACM kan niets doen tegen spam afkomstig uit het buitenland. Overigens gaat het om de materiële verzender. Daarmee wordt gedoeld op de degene die op de verzendknop drukt of degene die opdracht geeft tot de verzending. Een voorbeeld: een organisatie geeft vanuit Nederland opdracht aan een buitenlandse internetaanbieder om ongevraagde berichten te verzenden. Deze organisatie zal worden aangemerkt als verzender en valt onder de Nederlandse Telecommunicatiewet.

Om spammers te vervolgen maakt ACM gebruik van meldingen die ontvangers doorgeven. Deze berichten worden in een beveiligd geautomatiseerd systeem opgeslagen.

Andere partijen

Niet alleen ACM ziet toe op de naleving van wettelijke bepalingen op het terrein van spam. Ook het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht. Het CBP controleert de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.