Toegankelijk maken van werken door Dedicon

Vraag
Mag je het gehele bestand leveren van een werk aan Dedicon leveren om het om te zetten naar een toegankelijk bestand, ook met illustraties etc?

Antwoord
Stichting Dedicon vraagt uitgeverijen om de bestanden van een (digitale) publicatie, inclusief alle assets zoals tekeningen, foto’s, illustraties en video ter hand te stellen om daar een versie van de maken voor mensen met een leesbeperking. Dat mag.

Het omzetten van een werk in een voor mensen met een leesbeperking toegankelijke vorm wordt in de auteurswet (artikel 15j) niet beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Dat geldt voor het hele werk en dus ook voor de assets die de uitgever mogelijk op basis van een licentie in het werk heeft opgenomen.
Het toegankelijk maken van bestaand werk mag uitsluitend gedaan worden door een door de overheid “toegelaten entiteit”. In Nederland is er op dit moment één instantie aangewezen als toegelaten entiteit voor dit soort omzettingen en dat is Stichting Dedicon.
In artikel 15j van de auteurswet staan enkele aanvullende voorwaarden voor de omzetting naar een vorm die (beter) toegankelijk is voor mensen met een leesbeperking:
• de leesgehandicapte heeft het oorspronkelijke werk reeds eerder rechtmatig aangeschaft;
• de integriteit van het oorspronkelijke werk wordt zoveel mogelijk geëerbiedigd;
• de toegelaten entiteit neemt maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het toegankelijk gemaakte werk alleen ter beschikking wordt gesteld aan mensen met een erkende en officieel vastgestelde     leesbeperking;
• het ter hand stellen van het toegankelijk gemaakte werk door de toegelaten entiteit gebeurt zonder winstoogmerk.