Kunnen abonnementen op kranten en tijdschriften nog onbelast aan werknemers worden vergoed?

Krant of tijdschrift als vakliteratuur

Een krant of tijdschrift kan in een aantal gevallen beschouwd worden als vakliteratuur. Vakliteratuur is onder de Werkkostenregeling (WKR) gericht vrijgesteld. In de terminologie van de WKR valt vakliteratuur onder de vrijstelling voor ‘onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van de dienstbetrekking’. Wanneer een krant of tijdschrift beschouwd kan worden als vakliteratuur, dan is het abonnement volgens de WKR net als voorheen onbelast.

In de WKR staat niet nader gedefinieerd wat onder vakliteratuur moet worden verstaan. In eerdere wetgeving (bijvoorbeeld de zogeheten Oort-wetgeving uit 1990) is dit wel gebeurd. Daar werd vakliteratuur omschreven als ‘literatuur die in een bepaalde beroepsgroep algemeen wordt erkend als voor die beroepsgroep specifiek van belang zijnde literatuur’.

Voorbeelden van vakliteratuur

Uit de rechtspraak volgt dat géén sprake is van vakliteratuur voor een persoonsbeveiliger bij het Koninklijk Huis die kosten maakte voor dag- en weekbladen als Weekend, Story en Privé. Voor een politieagent is een dagblad niet als vakliteratuur erkend. Voor een emeritus hoogleraar Grieks die nog enkele promovendi begeleidde vormde de Winkler Prins encyclopedie geen vakliteratuur, maar een Oudgrieks woordenboek weer wel.

Verder is eens geprocedeerd door een sportjournalist. Hieruit volgde dat voor een journalist kranten en tijdschriften in beginsel vakliteratuur zijn. Voorwaarde is dat de vakliteratuur nodig is voor de uitoefening van de dienstbetrekking. Om voor een belastingvrije vergoeding of verstrekking in aanmerking te komen, moet de werkgever dus nagaan of het betreffende abonnement van belang is voor de goede uitoefening van het werk van de werknemer.

Producten uit eigen bedrijf

Voor producten uit het eigen bedrijf (zoals een krant of tijdschrift) geldt een gericht vrijgestelde korting van 20 procent op de waarde in het economisch verkeer (de abonnementsprijs), met een maximumkorting per kalenderjaar van 500 euro. Dit is van toepassing op het ‘eigen dagblad of tijdschrift’, maar desgewenst ook op dagbladen, tijdschriften of andere uitgaven van uitgeverijen binnen dezelfde groep.

Voor het overige geldt dat de verstrekking van een dagblad of tijdschrift belast is. Voor zover een werkgever nog ‘vrije ruimte’ heeft (binnen de 1,2 procent van de fiscale loonsom), zou de verstrekking ten laste kunnen worden gebracht van dit vrije budget. Als dit budget op is, resteert 80 procent belastingheffing ten laste van de werkgever. Alternatief is verloning: in dat geval betaalt de werknemer de belasting door middel van inhouding op het loon.