Over de Mediafederatie

De Mediafederatie behartigt het maatschappelijke en economische belang van de uitgevers en mediabedrijven in Nederland en draagt het innovatieve karakter van de sector uit. De bij de Mediafederatie aangesloten leden vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 90 procent van de Nederlandse uitgeefsector.

Brancheorganisaties

De volgende brancheorganisaties zijn lid van de Mediafederatie:

Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU)

Uitgeverij- en mediabedrijven kunnen ook lid worden van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU). In deze werkgeversvereniging zijn alle cao-gerelateerde activiteiten van de sector ondergebracht.


Activiteiten

De Mediafederatie signaleert ontwikkelingen op maatschappelijk, sociaaleconomisch, politiek en juridisch gebied. De activiteiten worden daar zo veel mogelijk op afgestemd, met als doel het creëren van een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers.

Speerpunten

Ieder jaar stelt de Mediafederatie voor haar leden een beleidsnotitie op die inzicht geeft in de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren.

Nog geen lid? Lees dan de uitgebreide informatie over de activiteiten en de voordelen van lidmaatschap.

Internationaal

Veel nationale wetgeving vloeit voort uit Europese richtlijnen, verordeningen en verdragen, of wordt juist ingeperkt door Europees beleid. De Mediafederatie richt zich daarom ook in internationaal verband op een gunstige beïnvloeding van wet- en regelgeving en de bevordering van een vrije pers.
Daartoe werkt de Mediafederatie nauw samen met Europese en mondiale zusterorganisaties. De Mediafederatie is vertegenwoordigd in diverse besturen en commissies van betrokken organisaties en overlegorganen.

Enkele beleidsterreinen waarop de Mediafederatie intensieve internationale lobby voert:

  • Auteursrecht en goede voorwaarden voor kopiëren, verhuren, uitlenen en elektronisch (her)gebruik van gepubliceerde inhoud
  • Betalingsverkeer
  • Btw
  • Persvrijheid
  • Privacywetgeving