Nieuwe Auteurswet regelt vanaf 7 juni aanstaande dat ook voor virtueel onderwijs auteursrechtelijk beschermd materiaal onder voorwaarden mag worden hergebruikt.

Amsterdam, 7 juni 2021

Conform artikel 12 van de Auteurswet was het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs toegestaan zonder toestemming van de rechthebbenden indien het gebruikt wordt voor “Een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar welke uitsluitend dient tot het onderwijs dat vanwege de overheid of vanwege een rechtspersoon zonder winstoogmerk wordt gegeven, voor zover de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling deel uitmaakt van het schoolwerkplan of leerplan voor zover van toepassing, of tot een wetenschappelijk doel.” Deze bepaling geldt dus voor lesgeven in het onderwijs.

Met de nieuwe Auteurswet die vanaf 7 juni 2021 van kracht wordt geldt deze regel ook voor onderwijs op afstand mits dat “onderwijs plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van een onderwijsinstelling door middel van een beveiligde elektronische omgeving die alleen toegankelijk is voor de leerlingen of studenten en het onderwijzend personeel van de onderwijsinstelling, mits:

1°. het gebruik gelijktijdig met de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling plaatsvindt;

2°. het gebruik, met inbegrip van de handelingen tot reproductie die voor de openbaarmaking noodzakelijk zijn, wordt gerechtvaardigd voor het te bereiken niet-commerciële doel;”

Met dit zogenaamde Corona-amendement heeft de wetgever het onderwijs in de klas en het onderwijs op afstand de facto gelijk getrokken, en daar ook duidelijke voorwaarden aan gesteld.