Moties over NOW bij werkmaatschappijen en in geval van seizoenspatronen; verrekening VPB en toepassing SBI-codes bij de TOGS

Op 16 april zijn vier belangrijke moties aangenomen die nu door de regering zullen worden uitgewerkt.

NOW voor werkmaatschappijen
In de NOW wordt thans omzetverlies bepaald op concernniveau, wat ertoe leidt dat afzonderlijke stilliggende onderdelen van een concern geen tegemoetkoming krijgen indien een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft. Hierdoor is het mogelijk dat bedrijven met een groot omzetverlies in specifieke, arbeidsintensieve bedrijfsonderdelen alsnog van de NOW kunnen worden uitgesloten waardoor werkgelegenheid in gevaar komt. In navolging van de oproep van Stichting van de Arbeid van 10 april 2020 om de NOW op dit punt aan te passen wordt bezien of de NOW kan worden uitgebreid met de mogelijkheid om op werkmaatschappijniveau c.q. autonoom aan het economisch verkeer deelnemende onderdelen van een concern, ook aanspraak te maken op de NOW, met voldoende waarborgen om negatieve effecten als strategisch gedrag te mitigeren.

NOW bij seizoenspatronen
Omdat de NOW-regeling in haar huidige vorm geen rekening houdt met seizoenspatronen komen er aanvullende maatregelen voor (structureel) werkbehoud bij organisaties met een seizoenspiek.

Verrekening geschatte verliezen VPB 2020 met winst 2019
De huidige verliesverrekening van de Vpb leidt ertoe dat pas bij het indienen van de aangifte Vpb 2020, dus in het jaar 2021, verliezen verrekend kunnen worden. De regering zal onderzoeken of en, zo ja, hoe het mogelijk is om toe te staan dat al in 2020, op basis van een geschatte winst- en verliesrekening, aangifte gedaan kan worden en direct het geschatte verlies verrekend kan worden met de winst van 2019.

Wijziging SBI-code en TOGS
Een grote groep ondernemers komt niet in aanmerking voor de TOGS, omdat de hoofd SBI-code is veranderd of een SBI-code is toegevoegd nadat betreffende ondernemers nevenactiviteiten zijn gaan verrichten. Wanneer de nevenactiviteit aansluit bij de hoofdactiviteit op basis van de omschrijving van de bedrijfsactiviteit kunnen alle SBI-codes van de onderneming in aanmerking worden genomen voor toekenning van de TOGS.