Kabinetsplannen

Het kabinet heeft gisteravond een omvangrijk pakket aan steunmaatregelen bekend gemaakt. Bijgaand de brief met maatregelen. In de bijlagen bij dit bericht is de brief met de bijlagen te vinden en is ter informatie ook de eerste reactie vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland opgenomen.

Bijlagen: 2007714720077147.bijlage120077147.bijlage2, & eerste reactie plannen kabinet corona

Volgende stappen

Beide organisaties, waar de Mediafederatie lid van is, hebben de voorstellen gisteravond nog bekeken en zij hebben een groot aantal gerichte vragen opgesteld die vanochtend (woensdag) door het ministerie beantwoord zullen worden. VNO-NCW en MKB-Nederland zullen de voorstellen vooral toetsen op twee aspecten:

  • Zijn de voorgestelde maatregelen snel in te voeren
  • Bieden de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk soelaas

De maatregelen worden vandaag (woensdag) ook besproken in de Tweede Kamer. Wanneer de reactie vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland en de behandeling van het pakket aan steunmaatregelen in de Tweede Kamer leidt tot relevant nieuws, wordt u daar nader door ons over geïnformeerd.

Belangrijke maatregelen voor de uitgeefsector

Uit het gepresenteerde pakket aan steunmaatregelen brengen wij graag enkele regelingen nader onder uw aandacht:

  • Er komt een nieuwe regeling ter vervanging van de werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling). De nieuwe regeling, de Tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), moet nog nader worden uitgewerkt.
  • De wtv-regeling is per direct stopgezet. Bedrijven die al een aanvraag hadden ingediend om in aanmerking te komen voor deze regeling worden automatisch overgezet naar de nieuwe regeling. Mogelijk moet nog aanvullende informatie verstrekt worden.
  • Essentie van de NOW is dat het percentage voor de vergoeding van niet gewerkte uren naar 90% gaat en dat de regeling ingaat met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. Ook flexkrachten (oproepcontracten en nul-uren contracten) vallen onder deze regeling. Een bedrijf komt in aanmerking voor deze regeling wanneer sprake is van een omzetverlies van tenminste 20%. De tegemoetkoming in de loonkosten geldt in ieder geval voor een periode van drie maanden. De werknemers moeten wel hun volledige loon doorbetaald krijgen om in aanmerking te komen voor deze regeling. Er wordt een voorschot uitgekeerd van 80%.
  • Zzp’ers (freelancers) komen in aanmerking voor inkomenssteun tot het bijstandsniveau. Allerlei toetsen, vermogenstoets, inkomen partner, etc. worden niet toegepast op deze regeling. Gemeenten krijgen een rol bij de uitvoering van deze steunregeling.
  • Bedrijven kunnen uitstel van betaling van belastingen krijgen wanneer er liquiditeitsproblemen zijn. De “verzuimboete” wordt de komende tijd achterwege gelaten of teruggedraaid. De invorderingsrente (4%) en de belastingrente (8% of 4%) wordt verlaagd naar 0,01%.
  • Er zijn ook kredietregelingen beschikbaar en banken kunnen makkelijker kredieten beschikbaar stellen aan bedrijven.

Tot zover deze eerste informatie over het gepresenteerde pakket aan steunmaatregelen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie kunt u contact met ons opnemen.

Wij wensen u allemaal veel sterkte en succes in deze bijzondere tijden.