De hoogtepunten van de Miljoenennota

Op 21 september is de Miljoenennota gepubliceerd, maar wat zijn de relevante punten voor de leden en onze brancheorganisatie? Onderstaand staan de belangrijkste punten op een rij.

Auteursrecht en collectieve rechten
Het voorstel voor een Europese Digital Markets Act (DMA) richt zich volgens het kabinet op het voorkomen van een (sterkere) machtspositie van grote online platformen. In de Nederlandse uitvoering van de DMA ziet het kabinet een belangrijke rol weggelegd voor nationale toezichtshouders, zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarnaast wil het kabinet het indienen van klachten door ondernemers laagdrempelig(er) maken.

Op het gebied van data verwacht het kabinet tegen het jaareinde een Europees voorstel voor een Data Act. In dat kader ziet het kabinet het van groot belang voor de innovatie en groei van zowel het vervaardigen als het gebruik van data.

Met betrekking tot de privacywet AVG merkt het kabinet op dat de aanpak van de regeldruk centraal staat. Daarom wil het de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voldoende middelen bieden om haar voorlichtingsrol goed te kunnen vervullen en om de huidige achterstanden in de vergunnings- en goedkeuringstrajecten weg te kunnen werken.

Aanscherping van de Wet Markt en Overheid
Tegen het jaareinde verwacht het kabinet een wetsvoorstel in te dienen voor een gelijker speelveld tussen (lokale) overheden en ondernemers. Dit gebeurt in het kader van de Wet Markt en Overheid en is bedoeld om oneerlijke concurrentie door (lokale) overheden met ondernemers te voorkomen. In dat kader wil het kabinet een rondetafelgesprek met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseren waar ondernemers bij worden betrokken. Besluitvorming over het wetsvoorstel wordt verwacht in 2022.

Cybersecurity
Het kabinet wil dit jaar nog twee wetsvoorstellen indienen die de mogelijkheid om informatie te delen over cyberincidenten en cyberkwetsbaarheden verruimen. De voorgestelde wetswijzigingen hebben betrekking op de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen en de Wet Bevordering Weerbaarheid van het Bedrijfsleven (meer informatie). Inmiddels is het Ministerie van Economische Zaken gestart met een dienst om individuele bedrijven te kunnen informeren over concrete dreigingen en risico’s. Het kabinet zet in op de verdere uitbouw en automatisering van de informatiedienst in 2022.

Verder ziet het kabinet op Europees niveau ook de herziening van de Richtlijn Netwerk- en Informatiebeveiliging tegemoet. De richtlijn verplicht (middel)grote bedrijven uit bepaalde sectoren om cyberbeveiligingsmaatregelen te nemen en grote incidenten te melden. In dezelfde richtlijn wordt beoogt om de Europese samenwerking en informatiedeling te verbeteren.