Wetsvoorstellen over zelfstandigen miskennen uitgeefpraktijk

De wetsvoorstellen van minister Koolmees die moeten leiden tot een minimuminkomen voor zelfstandigen ontberen een integrale visie op de arbeidsmarkt en zijn niet of moeilijk uitvoerbaar.

Dat stelt de Mediafederatie in een consultatiebijdrage over de voorstellen voor de Wet minimumbeloning zelfstandigen en de Wet op de zelfstandigenverklaringen.

Voorstellen scheren zelfstandigen over één kam

De brancheorganisaties verenigd in de Mediafederatie onderschrijven het standpunt van de regering dat fulltime werkenden een bestaansminimum moeten kunnen verdienen. De wetsvoorstellen doen echter geen recht aan de grote verscheidenheid aan zelfstandigen op de arbeidsmarkt.

Gevolgen voor de uitgeefsector

In de mediasector zullen de voorstellen met name consequenties hebben voor de dagbladbezorging en de uitvoering van uitgeef- en auteursovereenkomsten. De minister gaat in het voorstel voorbij aan deze gevolgen. De doeltreffendheid van de maatregelen is niet onderzocht.

Dagbladbezorging

De dagbladbezorging vervult een belangrijke rol in de verspreiding van journalistieke producten. De bestaande stukloonnorm, die zorgvuldig door de sociale partners is overeengekomen en aan het minimumloon is gekoppeld, geniet brede maatschappelijke steun.

De voorgenomen maatregelen houden geen rekening met deze goed lopende praktijk en dreigen de dagbladbezorging onuitvoerbaar te maken.

Uitgeef- en auteursovereenkomsten

In het voorstel wordt de uitgeefovereenkomst specifiek vermeld als een overeenkomst die valt onder de Wet minimumbeloning zelfstandigen. Uitsluitend in het geval dat de minister van OCW een billijke vergoeding heeft vastgesteld is de wet niet van toepassing.
Uit onderzoek van KVB Boekwerk blijkt dat er 16.150 levende Nederlandse auteurs van het algemene boek zijn waarvan er 16.000 hun auteurswerkzaamheden uitvoeren als neveninkomsten dan wel daaruit een secundair inkomen genereren.

De hiervoor geschetste situatie met betrekking tot het algemene boek is vergelijkbaar met die voor educatieve, vakinformatieve en wetenschappelijke uitgaven. Ook voor deze uitgaven geldt dat de auteursinkomsten voor het overgrote deel bestaan uit neveninkomsten dan wel secundair inkomen. Auteursvergoedingen zouden voor uitgevers onacceptabel sterk stijgen als de Wet minimumbeloning zelfstandigen op de auteurswerkzaamheden van toepassing wordt verklaard.

Integrale visie noodzakelijk

De Mediafederatie roept minister Koolmees op om de regelgeving voor zelfstandigen te betrekken bij de voorstellen van de commissie-Borstlap, die op dit moment in opdracht van de minister werkt aan een duurzame en brede visie op de arbeidsmarkt als geheel.